Testen en ervaren wat de werkplek van de toekomst is

De periode van “Werk thuis, tenzij...” ligt nu achter ons. Maar dat betekent waarschijnlijk niet dat we weer massaal naar kantoor gaan. “De afgelopen tijd hebben we geleerd dat er veel online kan”, zegt Marieke van Beurden, programma directeur Human Vitality & Technology bij de TU Eindhoven. “Ik geloof dat we sowieso geen werkdagen meer zullen hebben van 9 tot 5, op een en dezelfde plek.”

In de Workplace Vitality Hub, op de High Tech Campus Eindhoven (HTCE) gaat Van Beurden vanuit de TU Eindhoven, samen met de andere FITT partners Fontys, imec en TNO, op zoek naar innovaties om de werkplek zo vitaal mogelijk te maken. "En het aantrekkelijk te maken om weer naar kantoor te gaan."

Sinds 2019 werken de FITT partners samen om mensen op het werk meer te laten bewegen, mentaal gezond te laten zijn en in verbinding te komen met collega’s. De samenwerking krijgt per september een fysieke plek: de Workplace Vitality Hub, op de High Tech Campus Eindhoven. In een van de meest slimme gebouwen van de regio komt er op de tweede verdieping een testruimte. Deze week tekenden de vier founding fathers, de HTCE, als campusontwikkelaar, en Twice, als organisatie om bedrijven toegang tot de hub te geven, de formele samenwerkingsovereenkomst.

Slimme werkplek

''Er staat nu nog niets”, zegt Van Beurden. “Maar in de zomerperiode brengt onder meer Spacewell software en sensoren aan. Daarmee kunnen we monitoren wat de bezetting is en de luchtkwaliteit, temperatuur en CO2-uitstoot meten." Rob van Gemert, director sales & business development bij Spacewell, coördineert het project vanuit de softwareontwikkelaar. “Voor de HTCE en de hub maken we een smart workplace digitale catalogus van wat er technisch mogelijk is.”

Via een app kan iemand bijvoorbeeld laten weten dat hij naar kantoor wil komen. Die app houdt ook rekening met wie er aanwezig is. “Dus wil je bijvoorbeeld met Marieke overleggen, laat de app weten of zij er die dag is. Is ze er niet dan scheelt je dat een ritje naar kantoor”, duidt Van Gemert. Bij teveel mensen in een ruimte kleurt de ruimte oranje of rood. In de hub komt ook de hardware zoals een touchscreen bij de ingang om de bezetting per ruimte te laten zien.

Van Gemert: “Er zijn veel van dit soort softwarepakketten. Die doen allemaal iets met gebouwbeheer, klimaatbeheersing of het efficiënt inzetten van schoonmaak bij veelgebruikte en minder gebruikte ruimtes. Wij kunnen onafhankelijk van merk en systeem een totaaloplossing bieden en alles aan elkaar koppelen. Daarmee verzamelen we bijvoorbeeld informatie over hoe en wanneer mensen het kantoor gebruiken. Die informatie maken we zichtbaar in een digitaal platform.”

Fysieke en mentale toestand

Met software en sensoren komt er in de hub een basis te liggen waar andere bedrijven en instellingen gebruik van kunnen maken, zegt Van Beurden. “Het wordt een ruimte voor fundamenteel onderzoek naar bijvoorbeeld het effect van licht en geluid op concentratie en productiviteit. Daarnaast wordt het vooral een ruimte waar bedrijven hun innovaties kunnen testen en valideren.” Zoals de vitality chair, een gecombineerd project van imec en TNO. Via geïntegreerde contactloze sensoren verzamelt die stoel data, gedurende alle werkuren, over de zithouding, de mate van activiteit maar ook de hartslag en de ademhaling.

“Dat moet leiden tot informatie over de fysieke en mentale toestand van degene die op de stoel zit”, legt Van Beurden uit. “Wanneer er verandering nodig is of coaching gewenst is, kan er een seintje naar de gebruiker van de stoel gaan.” Zo wordt diegene zich bewust van hoe hij werkt en of hij iets moet veranderen. “Dit moet natuurlijk een comfortabel en gebruiksvriendelijk systeem zijn, waarbij het heel belangrijk is dat het de privacy van de gebruiker beschermt.”

Van Beurden: “Wat deze hub uniek maakt is dat we de interactie zoeken met de mensen in het gebouw. Dus niet alleen een smart building, maar dat we echt de werkende mens centraal zetten. Door persoonsgebonden data te combineren met gegevens over het gebouw, ontstaat er inzicht in wat gebruikers nodig hebben om hun werk gezond efficiënt te doen. Daarna kijken we pas hoe we de technologie en het gebouw daarbij kunnen gebruiken.”

Preventief

Naast dat het een ruimte om te experimenteren is, kunnen bedrijven aansluiten om hun medewerkers te laten ervaren wat de vernieuwingen zijn. “Dat zijn niet alleen medewerkers van de partners, maar kunnen alle bedrijven zijn”, benadrukt Van Beurden.

Voor Van Beurden gaat het uiteindelijk om een verandering van “ons hele systeem”. “Ons systeem is gericht op genezen. Dat geldt ook voor ziek worden van je werk. Het arbostelsel komt pas in actie als je je hebt ziek gemeld. Terwijl er al eerder signalen zijn waaruit je kunt opmerken dat iemand mentaal overbelast raakt. Zoals de aanslagen op een toetsenbord, of het klikken met de muis.”

Zo zijn er volgens Van Beurden start-ups met innovaties in de preventieve hoek. Die bijvoorbeeld het typen en klikgedrag over een langere tijd willen meten. “Ik ervaar dat zelf ook wel. Als je druk hebt, dan ram je er meer op je toetsenbord, dan wanneer je ontspannen bent. Als je dan al kunt interveniëren, dan komt het misschien niet eens zo ver dat mensen zich ziek melden.”

Bedrijven kunnen zich melden voor deelname aan een experiment via deze link. Op 21 september is de officiële opening van de Workplace Vitality Hub.

Bron: Innovation Origins

Workplace Vitality Hub in het nieuws

Bron: Facto.nl

Vanaf september kunnen bedrijven en werknemers innovaties in de werkplek testen en ervaren in de Workplace Vitality Hub. De hub is een initiatief van de 'FITT partners', Fontys University of Applied Sciences, imec, TNO en de Technische Universiteit Eindhoven. Ze tekenden eind juni een samenwerkingsovereenkomst met campusontwikkelaar High Tech Campus Eindhoven en Twice als organisatie om bedrijven toegang tot de hub te geven.

Sinds 2019 werken de partners samen om mensen op het werk meer te laten bewegen, mentaal gezond te laten zijn en in verbinding te komen met collega’s. De samenwerking krijgt per september een fysieke plek: de Workplace Vitality Hub op de High Tech Campus Eindhoven, in het midden van de Brainport-regio.

Bekijk het vollediga artikel via deze link

Read English version below

Test and experience the workplace of the future

The period of "Work from home, unless…" is now behind us. But that most likely does not mean that we will be heading back to the office en masse. "We we have learned over the last while that a lot can be done online," says Marieke van Beurden, program director of Human Vitality & Technology at the Eindhoven University of Technology (TU/e). "Anyway, I'm sure that we will no longer have workdays from 9 to 5 in one and the same place anymore.”

 

In the Workplace Vitality Hub on the High Tech Campus Eindhoven (HTCE), Van Beurden will be looking for innovations together with the other FITT partners from Fontys, imec and TNO to make the workplace as healthy as possible. "And to make it appealing to go back to the office.”

 

Since 2019, the FITT partners have been working together to get people to be more physically active at work, mentally healthier and more connected with their colleagues. As of September, the collaboration will also be given a physical location: the Workplace Vitality Hub on the High Tech Campus Eindhoven. A test room will be located on the second floor in one of the region's smartest buildings. This week, the four founding fathers, the HTCE as campus developer, and Twice as an organization that gives companies access to the hub, signed the formal cooperation agreement.

Smart workplace

"Nothing is in place right now," says Van Beurden. "But during the summer period, Spacewell and others will be installing software and sensors. This will allow us to monitor occupancy and to measure air quality, temperature and CO2 emissions."

 

Rob van Gemert, director of sales & business development at Spacewell, is coordinating the software developer's project. "We're designing a smart workplace digital catalog of what is technically possible for the HTCE and the hub.”

 

Via an app, for example, someone can pass on that they want to come and work at their office. That app also takes into account who is present there each day. "So, if you want to discuss a few things with Marieke, for instance, the app will let you know if she is there that day. If she's not there, that saves you a trip to the office," Van Gemert explains. If there are too many people in a room, then the room will turn orange or red. The hub will also feature hardware such as a touch screen at the entrance to show the occupancy levels of each room.

 

Van Gemert: "There are lots of these types of software packages. They all have something to do with building management and climate control. Or the more efficient use of cleaning in frequently-used and less-used rooms. We can offer a total solution, independent of any brand or system, and link everything together. For example, we can collect information about how and when people use the offices. We make this information visible on a digital platform.”

 

Physical and mental state

With software and sensors, the hub will have a basis that other companies and institutions can make use of, Van Beurden adds. "It will be a space for fundamental research into, for example, the effect of light and sound on concentration and productivity levels. In addition, it will above all be a space where companies can test and validate their innovations." Such as the vitality chair, a joint project involving imec and TNO. This chair uses integrated non-contact sensors to collect data on sitting postures, activity levels, heart rate and breathing during work hours.

 

"That should lead to information about the physical and mental state of the person sitting on the chair," Van Beurden explains. "When a change is needed, or coaching is called for, a signal can be sent to the user of the chair." That way, the person becomes aware of how the way they are working. And whether they need to change something. "This should, of course, be a comfortable and user-friendly system whereby the privacy of the user is safeguarded.”

 

Van Beurden: "What makes this hub so unique is that we are seeking interaction with people in the building. As such, it's not just a smart building, we really focus on people who are working. By combining personal data with data about the building, we gain insight into what users need in order to do their work in a healthy and efficient way. Only after that do we take a look at how we can use the technology and the building to help with that.”

Walking meetings

According to Van Beurden, the Workplace Vitality Hub will not have any of the standard occupational health and safety—approved spaces with a screen, desk and chair. It will be a variety of settings: restaurant-like with sofas, or a standing workstation, or walking meetings. As an employee, you will work in the place that suits the work activities that you will do. "What I would like is for a workspace to adapt to my needs for light, sound and temperature, to name a few things.”

 

The hub also uses data from freely available sources, such as weather data. "If your people are given the suggestion to do a certain meeting while on a walk, then it would be convenient if it isn't raining," she notes.

Preventive

In addition to being a space for experimentation, companies can also join up to let their employees experience the innovations for themselves. "These are not just employees of the partners, but can be from any companies," Van Beurden stresses.

 

For Van Beurden, it is ultimately about changing our whole system. "Our system is focused on healing. That also holds true when your job makes you sick. The occupational health and safety service only comes into action when someone reports in sick. While there are signs beforehand that can tell you that someone is becoming mentally overworked. Like the strokes on a keyboard, or the clicking of a mouse.”

 

So, Van Beurden says, there are start-ups offering innovations in the preventive corner. Who, for example, want to measure typing and mouse-clicking behavior over a longer period of time. "I do experience that myself. If I'm busy, you tend to pound harder on your keyboard than when you're relaxed. If you can intervene at that point, it might not even ever get to the stage where people call in sick.”

 

Companies can sign up to participate in an experiment via this link. The official opening of the Workplace Vitality Hub is on 21 September.

Bron: Innovation Origins

Workplace Vitality Hub in the news

Bron: Facto.nl

From September, companies and employees can test and experience innovations in the workplace in the Workplace Vitality Hub. The hub is an initiative of the 'FITT partners', Fontys University of Applied Sciences, imec, TNO and Eindhoven University of Technology. At the end of June, they signed a collaboration agreement with campus developer High Tech Campus Eindhoven and Twice as an organization to give companies access to the hub.

Since 2019, the partners have been working together to get people to exercise more at work, to be mentally healthy and to connect with colleagues. As of September, the collaboration will have a physical location: the Workplace Vitality Hub on the High Tech Campus Eindhoven, in the middle of the Brainport region.

View the full article by clicking this link